Δείτε το εδώ

Κεφάλαιο 5ο :
Ασκηση: Οργανική Χημεία Γ’ Λυκείου Κατεύθυνσης
Ποσότητα αλκινίου Α αντιδρά με αέριο Η2 παρουσία καταλύτη Ni και προκύπτει μείγμα δύο υδρογονανθράκων Β και Γ. Με κατάλληλη διαδικασία απομονώνουμε όλη την ποσότητα του Β και τον διαβιβάζουμε σε νερό παρουσία Η2SO4 οπότε παράγονται οι οργανικές ενώσεις Δ (κύριο προϊόν) και Ε. Το μείγμα των οργανικών ενώσεων Δ και Ε το χωρίζουμε σε δύο ίσα μέρη.