Χημεία Χωρίς Τέρατα!
Παναγιώτης Αθανασόπουλος,
Διδάκτωρ Χημικός

Οι απαντήσεις βαθμολογούνται με άριστα το 100. Αν απαντήσετε στην ερώτηση με περισσότερες από μία προσπάθειες, σας αφαιρούνται βαθμοί.