Θεωρία

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Γ. ΛΥΚΕΙΟ - ΕΠΑ.Λ.
Φροντιστήριο Νεόραμα
2105691694

Οι απαντήσεις βαθμολογούνται με άριστα το 100. Αν απαντήσετε στην ερώτηση με περισσότερες από μία προσπάθειες, σας αφαιρούνται βαθμοί.
Τι ονομάζεται μείγμα; Να αναφέρετε παραδείγματα.
Ποια μίγματα ονομάζονται ομογενή ή διαλύματα; Να αναφέρετε παραδείγματα.
Ποια μίγματα ονομάζονται ετερογενή; Να αναφέρετε παραδείγματα.