Μείγματα και Διαλύματα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Γ. ΛΥΚΕΙΟ - ΕΠΑ.Λ.
Φροντιστήριο Νεόραμα
2105691694

Οι απαντήσεις βαθμολογούνται με άριστα το 100. Αν απαντήσετε στην ερώτηση με περισσότερες από μία προσπάθειες, σας αφαιρούνται βαθμοί.
Είναι ο παγκόσμιος διαλύτης
Έτσι λέγεται το συστατικό του μίγματος που βρίσκεται στη μικρότερη αναλογία
Είναι το μείγμα του νερού με το χώμα
Μείγμα με ομοιόμορφη σύσταση σ’ όλη του τη μάζα
Είναι το συστατικό του μείγματος με τη μεγαλύτερη αναλογία