Αντιστοίχισε σε κάθε ιδιότητα των υλικών την περιγραφή της

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Γ. ΛΥΚΕΙΟ - ΕΠΑ.Λ.
Φροντιστήριο Νεόραμα
2105691694

Οι απαντήσεις βαθμολογούνται με άριστα το 100. Αν απαντήσετε στην ερώτηση με περισσότερες από μία προσπάθειες, σας αφαιρούνται βαθμοί.
Ευθραυστότητα
Ηλεκτρική αγωγιμότητα
Σκληρότητα
Θερμική αγωγιμότητα
Ελαστικότητα
Πυκνότητα