Καταστάσεις υλικών

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Γ. ΛΥΚΕΙΟ - ΕΠΑ.Λ.
Φροντιστήριο Νεόραμα
2105691694

Οι απαντήσεις βαθμολογούνται με άριστα το 100. Αν απαντήσετε στην ερώτηση με περισσότερες από μία προσπάθειες, σας αφαιρούνται βαθμοί.
Τα δομικά σωματίδια της ουσίας είναι πολύ κοντά το ένα στο άλλο.
Τα δομικά σωματίδια της ουσίας είναι σχετικά κοντά το ένα στο άλλο, όχι όμως πολύ κοντά.
Τα δομικά σωματίδια της ουσίας είναι πολύ μακριά το ένα από το άλλο.