Αντιστοίχισε τις μεταβολές των υλικών με τις ονομασίες αυτών των μεταβολών:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Γ. ΛΥΚΕΙΟ - ΕΠΑ.Λ.
Φροντιστήριο Νεόραμα
2105691694

Οι απαντήσεις βαθμολογούνται με άριστα το 100. Αν απαντήσετε στην ερώτηση με περισσότερες από μία προσπάθειες, σας αφαιρούνται βαθμοί.
Από στερεό σε υγρό
Από στερεό σε αέριο
Από υγρό σε αέριο
Από αέριο σε υγρό
Από υγρό σε στερεό
Από αέριο σε στερεό