Να κατατάξετε τα παρακάτω υλικά αυτά στο φυσικό (Φ) ή στο ανθρωπογενές (Α) περιβάλλον

ΓΥΜΝΑΣΙΟ -ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ- ΕΠΑ.Λ.
Φροντιστήριο Νεόραμα
ΤΗΛ: 210 5691694

Οι απαντήσεις βαθμολογούνται με άριστα το 100. Αν απαντήσετε στην ερώτηση με περισσότερες από μία προσπάθειες, σας αφαιρούνται βαθμοί.
Ζάχαρη,
νερό βροχής,
πέτρα,
χαρτί βιβλίου,
χώμα αυλής
δάσος
συμπυκνωμένοι χυμοί φρούτων
λάδι
υδρογόνο
κατοικίες
μέλι
πουλιά
κρασί
φάρμακα