ΓΥΜΝΑΣΙΟ -ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ- ΕΠΑ.Λ.
Φροντιστήριο Νεόραμα
ΤΗΛ: 210 5691694

Οι απαντήσεις βαθμολογούνται με άριστα το 100. Αν απαντήσετε στην ερώτηση με περισσότερες από μία προσπάθειες, σας αφαιρούνται βαθμοί.
   έντασης      ακουστικότητα      ανακλαστήρα      αυξάνεται      βαρύτερους      δεκαπλάσιας      διαμήκη      ενέργεια      ηχητικά      ηχώ      κενό      μήκος      μεγαλύτερη      μεγαλύτερο      ντεσιμπέλ      πίεσης      υπέρηχοι      υπόηχοι      χροιά      ψηλότερος   


Να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις
έντασης - ακουστικότητα - ανακλαστήρα - αυξάνεται - βαρύτερους - δεκαπλάσιας - διαμήκη - ενέργεια - ηχητικά - ηχώ - κενό - μήκος - μεγαλύτερη - μεγαλύτερο - ντεσιμπέλ πίεσης - υπέρηχοι - υπόηχοι - χροιά - ψηλότερος

1. Τα ηχητικά κύματα είναι κύματα.
2. Τα ηχητικά κύματα δε διαδίδονται στο .
3. Η ταχύτητα διάδοσης των ηχητικών κυμάτων είναι στα στερεά απ' ό,τι στα υγρά.
4. Η ένταση του ήχου είναι τόσο μεγαλύτερη όσο είναι το πλάτος του ηχητικού κύματος.
5. Το ύψος καθορίζεται από το μήκος κύματος του ηχητικού κύματος. Όσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα τόσο είναι ο ήχος.
6. Κύματα με συχνότητα μεγαλύτερη των 20.000 Ηz ονομάζονται .
7. Το φαινόμενο της επανάληψης ενός ήχου λόγω ανάκλασης ενός ηχητικού κύματος ονομάζεται .
8. Η ταχύτητα διάδοσης του κύματος όταν αυξάνεται η θερμοκρασία του μέσου μέσα στο οποίο διαδίδονται.
9. Ο χρόνος που χρειάζεται ώστε ο ήχος να επιστρέψει στο σημείο όπου βρίσκεται η πηγή του κύματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της απόστασης ανάμεσα στην πηγή και τον .
10. Ένας νέος άνθρωπος αντιλαμβάνεται και οξύτερους ήχους απ' ό,τι ένας ηλικιωμένος.
11. Το υποκειμενικό χαρακτηριστικό με το οποίο διακρίνουμε τις πηγές των ήχων λέγεται .
12. Κύματα με συχνότητα μικρότερη των 20 Ηz ονομάζονται
13. Μια αύξηση της στάθμης της κατά 30 dB αντιστοιχεί σε ήχο έντασης 1000 φορές μεγαλύτερης.
14. Για τη μέτρηση της στάθμης της έντασης ενός ήχου χρησιμοποιείται η κλίμακα (decibel, dB) η οποία βασίζεται στις μεταβολές της του αέρα, δηλαδή το πλάτος του κύματος.
15. Η ακουστότητα καθορίζεται κυρίως από την ένταση του ηχητικού κύματος, δηλαδή από την ηχητική που φθάνει στο αφτί μας κάθε δευτερόλεπτο.
16. Ήχοι που διαφέρουν κατά 10 dB οι περισσότεροι άνθρωποι τους αντιλαμβάνονται ως ήχους ακουστότητας.
17. Το υποκειμενικό χαρακτηριστικό με το οποίο διακρίνουμε τις πηγές των ήχων λέγεται .
18. Το κύματος ενός ηχητικού κύματος είναι η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών πυκνωμάτων (περιοχών μεγίστης πίεσης) ή αραιωμάτων (περιοχών ελάχιστης πίεσης).
19. Οι ταλαντώσεις των σωμάτων στον αέρα δημιουργούν μηχανικά κύματα τα οποία διαδίδονται σε αυτόν και ονομάζονται κύματα