Συμπλήρωση κενών λέξεων
Φροντιστήριο Νεόραμα

Συμπληρώστε με μικρά τονούμενα ελληνικά (τις περισσότερες φορές μπορούν να παραληφθούν οι τόνοι, χωρίς να λαμβάνεται λανθασμένη απάντηση).
   Μήκος      Πλάτος      διάθλαση      ενέργειας      ιδιότητες      κοιλάδων      μεγαλύτερη      μειώνεται      περισσότερη      περιόδου      πλάτος      πρόσπτωσης      συχνότητά      συχνότητάς   


Να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις:
Μήκος - Πλάτος - διάθλαση - ιδιότητες - ενέργειας - κοιλάδων - μεγαλύτερη - μειώνεται - περιόδου - περισσότερη - πλάτος - πρόσπτωσης - συχνότητά - συχνότητάς


1. του κύματος ονομάζεται το πλάτος της ταλάντωσης των σωματιδίων του μέσου στο οποίο διαδίδεται το κύμα.
2. Τα μεγάλα θαλάσσια κύματα μεταφέρουν στον ίδιο χρόνο ενέργεια απ' ό,τι τα μικρά.
3. Η ταχύτητα διάδοσης του κύματος σ' ένα μέσο ισούται με το γινόμενο της του επί το μήκος κύματος.
4. Η ταχύτητα διάδοση του κύματος δεν εξαρτάται από το του κύματος.
5. Στο ίδιο μέσο διάδοσης τα διαμήκη κύματα διαδίδονται με ταχύτητα απ' ό,τι τα εγκάρσια.
6. κύματος ονομάζεται η μικρότερη απόσταση μεταξύ δύο σημείων με την ίδια απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας και την ίδια κατεύθυνση κίνησης και συμβολίζεται με λ.
7. Ο νόμος της ανάκλασης αναφέρει ότι η γωνία ισούται με τη γωνία ανάκλασης.
8. Το μήκος κύματος σε ένα εγκάρσιο κύμα ισούται με την απόσταση δύο διαδοχικών ή δύο διαδοχικών ορέων.
9. Καθώς το κύμα διαδίδεται από το ένα υλικό μέσο στο άλλο , η διεύθυνσή που διαδίδεται αλλάζει αλλά το μήκος κύματος .
10. Καθώς το κύμα διαδίδεται από το ένα υλικό μέσο στο άλλο, η διεύθυνσή που διαδίδεται αλλάζει αλλά η τους είναι η ίδια.
11. Το φαινόμενο της μεταβολής της διεύθυνσης διάδοσης των κυμάτων στο σύνορο μεταξύ δύο διαφορετικών μέσων ονομάζεται .
12. Η ταχύτητα εξαρτάται από τις του μέσου διάδοσης.
13. Το πλάτος του κύματος σχετίζεται με το ποσό της που μεταφέρεται μέσω του κύματος. Όσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος τόσο είναι και η ενέργεια που μεταφέρεται.
14. Σε χρόνο μιας η απόσταση που διανύει η διαταραχή είναι ίση με ένα μήκος κύματος λ .