5.1 Μηχανικά κύματα -5.2 Κύμα και ενέργεια

Ερωτήσεις Θεωρίας
Φροντιστήριο Νεόραμα

Οι απαντήσεις βαθμολογούνται με άριστα το 100. Αν απαντήσετε στην ερώτηση με περισσότερες από μία προσπάθειες, σας αφαιρούνται βαθμοί.