Φροντιστήριο Νεόραμα

Συμπλήρωση κενών λέξεων

Συμπληρώστε με μικρά τονούμενα ελληνικά (τις περισσότερες φορές μπορούν να παραληφθούν οι τόνοι, χωρίς να λαμβάνεται λανθασμένη απάντηση).
   Τζάουλ      ένταση      έντασης      βατ      διαφοράς      δυναμικού      ενέργεια      ισχύς      κιλοβατώρα      χρόνου      1 Α      1 V      1s      1V      1W      q      V   

Να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις

Τζάουλ - ένταση - έντασης - βατ - διαφοράς - δυναμικού - ενέργεια - ισχύς - κιλοβατώρα - χρόνου - 1 Α - 1 V - 1s - 1V - 1W - q -V


1. Το ηλεκτρικό ρεύμα προσφέρει από σε έναν ηλεκτρικό καταναλωτή που δίνεται από τη σχέση Εηλ= • V.
2. H που μεταφέρει το ηλεκτρικό ρεύμα σε μια συσκευή είναι ανάλογη της διαφοράς (V) που εφαρμόζεται στα άκρα (πόλους) της συσκευής, ανάλογη της (I) του ηλεκτρικού ρεύματος που τη διαρρέει και ανάλογη του λειτουργίας της (t
3. Η μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (S.I.) είναι το ένα (1 J).
4. Ορίζουμε ως ίση με 1J την ενέργεια που μεταφέρει το ηλεκτρικό ρεύμα έντασης σε μια ηλεκτρική συσκευή όταν τη διαρρέει επί και η τάση που εφαρμόζεται στα άκρα της είναι .
5. Η είναι η ποσότητα της ενέργειας (Ε) που μετατρέπει («παράγει», «καταναλώνει») ή μεταφέρει μια συσκευή προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα (t).
6. Σύμφωνα με τον ορισμό η ηλεκτρική ισχύς που μεταφέρει το ηλεκτρικό ρεύμα σε μια ηλεκτρική συσκευή P=∙I
7. Μια είναι ίση με την ενέργεια που καταναλώνεται από μια συσκευή ισχύος 1 kW (1000 W) όταν λειτουργεί για μια ώρα
8. Η ηλεκτρική ισχύς που «καταναλώνει»/μετασχηματίζει μια οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή είναι ίση με το γινόμενο της δυναμικού που εφαρμόζεται στους πόλους της επί την του ηλεκτρικού ρεύματος που τη διαρρέει.
9. Η μονάδα μέτρησης της Ισχύος στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (S.I.) είναι το ένα (1 W).
10. Όταν μια συσκευή διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης και στα άκρα της εφαρμόζεται διαφορά δυναμικού μεταφέρει σ' αυτήν ηλεκτρική ισχύ