Φροντιστήριο Νεόραμα

Συμπλήρωση κενών λέξεων

Συμπληρώστε με μικρά τονούμενα ελληνικά (τις περισσότερες φορές μπορούν να παραληφθούν οι τόνοι, χωρίς να λαμβάνεται λανθασμένη απάντηση).
   Ισοδύναμη      ένταση      ίδια      διαφορά      διαφορετικά      ηλεκτρικής      παράλληλη      πηγής      σε σειρά      σειρά      σύστημα      τάση      φορτισμένων      R1 + R2      V/I   
Να συμπληρώσετε τα κενά με τις παρακάτω λέξεις:
Ισοδύναμη - ένταση - ίδια - διαφορά - διαφορετικά - ηλεκτρικής - παράλληλη - πηγής - σε σειρά -σειρά - σύστημα - τάση - φορτισμένων - R1 + R2 - V/I


1. Αν συνδέσουμε δύο καταναλωτές με το ένα άκρο τους ενώ τα άλλα άκρα τους τα συνδέουμε με τους πόλους μιας ηλεκτρικής πηγής τότε μια τέτοια σύνδεση λέγεται σύνδεση καταναλωτών .
2. Σε ένα κύκλωμα σειράς η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι σε όλα τα σημεία του
3. Η V στα άκρα του κυκλώματος ισούται με το άθροισμα των τάσεων V1 και V2 στα άκρα κάθε αντίστασης.
4. H μεταβολή της ενέργειας ενός ηλεκτρικού φορτίου που κινείται μεταξύ δύο σημείων ενός κυκλώματος εκφράζεται από την τάση μεταξύ των σημείων.
5. Αν συνδέσουμε δύο καταναλωτές με τα άκρα τους στους πόλους μιας ηλεκτρικής πηγής τότε μια τέτοια σύνδεση λέγεται σύνδεση καταναλωτών.
6. Στους καταναλωτές με παράλληλη σύνδεση διέρχονται ρεύματα.
7. Η (I) του ολικού ηλεκτρικού είναι ίση με το άθροισμα των εντάσεων (I1 και I2) των ρευμάτων που διαρρέουν τους δύο καταναλωτές.
8. Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι κίνηση σωματιδίων κατά μήκος των αγωγών του κυκλώματος.
9. Στα άκρα των καταναλωτών εφαρμόζεται η ίδια διαφορά δυναμικού που είναι ίση με τη διαφορά δυναμικού της
10. Σε ένα κύκλωμα συνήθως υπάρχουν περισσότεροι από ένας αντιστάτες συνδεδεμένοι με διάφορους τρόπους. Αν διαθέτουμε δύο αντιστάτες R1 και R2, τότε μπορούμε να τους συνδέσουμε μόνο με δύο διαφορετικούς μεταξύ τους τρόπους: σε και παράλληλα .
11. Ονομάζουμε (συνδεσμολογία) αντιστατών ένα σύνολο αντιστατών που τους έχουμε συνδέσει με οποιονδήποτε τρόπο.
12. Αν στα άκρα του συστήματος των αντιστατών εφαρμόσουμε μια δυναμικού V, τότε απ' αυτό θα διέλθει ηλεκτρικό ρεύμα έντασης I.
13. αντίσταση R ενός συστήματος (συνδεσμολογίας) ονομάζουμε μια αντίσταση στην οποία αν εφαρμόσουμε στα άκρα της την ίδια τάση V με αυτή όλου του συστήματος αντιστατών, να διέλθει απ' αυτήν ηλεκτρικό ρεύμα ίδιας έντασης I .
14. Σύμφωνα με το νόμο του Ωμ, η ισοδύναμη αντίσταση του συστήματος ικανοποιεί τη σχέση: R=
15. Η σχέση με την οποία υπολογίζουμε την ισοδύναμη αντίσταση δύο ή περισσότερων αντιστατών που συνδέονται σε σειρά είναι R =